Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
121 Nguyễn Văn Xá Hội Nông dân Phó Chủ tịch 0905053738
122 Lê Thị Bích Thảo Hội Nông dân Phó Chủ tịch 0987522439
123 K' Dung Hội Cựu Chiến binh tỉnh Chủ tịch 0982011811
124 Chu Văn Sùng Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phó Chủ tịch 01672781248
125 Nguyễn Thanh Quang Hội Cựu Chiến binh tỉnh Phó Chủ tịch 0979777468
126 Đặng Quốc Dưỡng Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0938698879
127 Lê Đình Toàn Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0905198263
128 Bùi Hoa Thám Liên minh HTX Phó Chủ tịch 0918057595
129 Phạm Văn Sắc Liên minh HTX Chánh Văn phòng 0905969777
130 Ngô Đức Thọ Toàn án nhân dân tỉnh Chánh án 0913433916
131 Nguyễn Anh Loát Toàn án nhân dân tỉnh Phó Chánh án 0913346762
132 Đỗ Đồng Chung Toàn án nhân dân tỉnh Phó Chánh án 0905121566
133 Nguyễn Trung Dũng Toàn án nhân dân tỉnh Chánh Văn phòng 0982277048
134 Nguyễn Văn Cường Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Viện trưởng 0913448995
135 Phan Thanh Hải Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0913408579
136 Tạ Đình Đề Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0943271212
137 Vũ Đăng Cáp Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0905182805
138 Trần Danh Huế Viện Kiểm sát Nhân dân tỉnh Phó Viện trưởng 0914464585
139 Hoàng Văn Minh Ngân hàng Nhà nước tỉnh Giám đốc 0914042881
140 Nguyễn Hồ Hữu Ngân hàng Nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0914385656