Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
121 Nguyễn Trung Hiếu Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0905116374
122 Vũ Thị Ái Duyên Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0914486016
123 Vũ Thị Tươi Sở Tư pháp Chánh văn phòng 0975177277
124 Hoàng Công Thắng Sở Ngoại vụ Giám đốc 0913433634
125 Lê Khắc Ghi Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Giám đốc 0905063699
126 Trần Văn Thinh Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0913444839
127 Bùi Quang Mích Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0943479579
128 Phan Công Việt Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0903585061
129 Nguyễn Minh Quang Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0914018685
130 Trần Đình Tùng Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Phó Chánh văn phòng 0914518877
131 Phạm Ngọc Danh Sở Khoa học và Công Nghệ Giám đốc 0913474233
132 Trần Viết Hùng Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Giám đốc 0913480919
133 Trần Mạnh Đương Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Giám đốc 0913435001
134 Lê Xuân Quả Sở Khoa học và Công Nghệ Chánh văn phòng 0905447222
135 Lê Xuân Kỳ Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Chánh văn phòng 0914037979
136 Huỳnh Ngọc Anh Sở Lao động Thương binh và Xã hội Giám đốc 0905191192
137 Nguyễn Tiến Đoàn Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 0982667779
138 Y Long Niê Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 01233067899
139 Nguyễn Thị Hương Sở Lao động Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 0979876879
140 Hoàng Viết Nam Sở Lao động Thương binh và Xã hội Chánh văn phòng 0982296477

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan