Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
121 Vũ Thị Tươi Sở Tư pháp Chánh Văn phòng 0975177277
122 Hoàng Công Thắng Sở Ngoại vụ Giám đốc 0913433634
123 Lê Khắc Ghi Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Giám đốc 0905063699
124 Trần Văn Thinh Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0913444839
125 Bùi Quang Mích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0943479579
126 Phan Công Việt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0903585061
127 Nguyễn Minh Quang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0914018685
128 Trần Đình Tủng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Chánh Văn phòng 0914518877
129 Phạm Ngọc Danh Sở Khoa học và Công Nghệ Giám đốc 0913474233
130 Trần Viết Hùng Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Giám đốc 0913480919
131 Trần Mạnh Đương Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Giám đốc 0913435001
132 Lê Xuân Quả Sở Khoa học và Công Nghệ Chánh Văn phòng 0905447222
133 Lê Xuân Kỳ Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Chánh Văn phòng 0914037979
134 Huỳnh Ngọc Anh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Giám đốc 0905191192
135 Nguyễn Tiến Đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 0982667779
136 Y Long Niê Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 01233067899
137 Nguyễn Thị Hương Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 0979876879
138 Hoàng Viết Nam Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Chánh Văn phòng 0982296477
139 Đàm Quang Trung Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc 0913436721
140 Phan Đình Hiến Sở Tài nguyên và Môi trường Phó Giám đốc 0914788888

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan