Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
141 Lại Quý Lương Ngân hàng Nhà nước tỉnh Trưởng phòng 05013544507
142 Nguyễn Trung Chính Kho Bạc Nhà nước tỉnh Giám đốc 0913411584
143 Nguyễn Công Điều Kho Bạc Nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0913493785
144 Đào Văn Kỹ Kho Bạc Nhà nước tỉnh Phó Giám đốc 0948878868
145 Nguyễn Hoa Cưu Kho Bạc Nhà nước tỉnh Chánh Văn phòng 0915220501
146 Bùi Hữu Nghị Cục thuế tỉnh Cục trưởng 0913437106
147 Vũ Văn Thiện Cục thuế tỉnh Phó Cục trưởng 0942057069
148 Trần Văn Long Cục thuế tỉnh Phó Cục trưởng 0903561855
149 Đinh Vũ Anh Cục thuế tỉnh Trưởng phòng 0905055525
150 Vũ Đức Tưởng Cục Thống kê tỉnh Cục trưởng 0914067424
151 Phan Văn Hoàng Cục Thống kê tỉnh Phó Cục trưởng 0905206058
152 Nguyễn Đăng Biểu Cục Thống kê tỉnh Trưởng phòng 0982333206
153 Lê Sỹ Tuân Thanh tra tỉnh Chánh Thanh tra 0914142462
154 Lương Hồng Hà Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra 0906103676
155 Ngô Minh Nhật Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra 0943096090
156 Phạm Thị Trà My Thanh tra tỉnh Phó Chánh Thanh tra 0904359877
157 Phạm Văn Dũng Thanh tra tỉnh Chánh Văn phòng 0913464863
158 Võ Văn Hùm Sở Giao thông Vận tải Giám đốc 0913436657
159 Nguyễn Nhân Bản Sở Giao thông Vận tải Phó Giám đốc 05013544593
160 Hoàng Văn Thức Sở Giao thông Vận tải Phó Giám đốc 0913436408