Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
141 Nguyễn Văn hải Sở Tài nguyên và Môi trường Chánh Văn phòng 0913406754
142 Bùi Huy Thành Sở Công Thương Giám đốc 0913493719
143 Ngô Thế Tùng Sở Công Thương Phó Giám đốc 0914144665
144 Nguyễn Tuấn Phúc Sở Công Thương Phó Giám đốc 0975777945
145 Phạm Tường Độ Sở Công Thương Phó Giám đốc 0913411437
146 Phạm Chung Sở Công Thương Chánh Văn phòng 0913437259
147 Đặng Xuân Dũng Sở Công Thương Phó Chánh Văn phòng 0903511961
148 Lê Nguyên Sinh Sở Công Thương Phó Chánh Văn phòng 0935554949
149 Đặng Gia Dũng Sở Xây dựng Giám đốc 0903509738
150 Trần Ngọc lâm Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0914141085
151 Nguyễn Thị Nguyên Sở Xây dựng Chánh Văn phòng 0903539269
152 Lê Trọng Yên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Giám đốc 0975096789
153 Nguyễn Văn Bằng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0913436576
154 Nguyễn Cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0914328289
155 Phạm Hữu Hào Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0913453610
156 K'Khét Atô Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0905090375 atok.snnptnt@daknong.gov.vn
157 Bùi Thị Hằng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chánh Văn phòng 0905090375 hangbt.snnptnt@daknong.gov.vn
158 Nguyễn Thị Thu Hương Sở Y tế Giám đốc 0905318619
159 Hà Văn Hùng Sở Y tế Phó Giám đốc 0979010999
160 Trần Văn Hùng Sở Y tế Phó Giám đốc 0913411600

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan