Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
STT Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
141 Đàm Quang Trung Sở Tài nguyên và Môi trường Giám đốc 0913436721
142 Phan Đình Hiến Sở Tài nguyên và Môi trường Phó Giám đốc 0914788888
143 Nguyễn Văn hải Sở Tài nguyên và Môi trường Chánh văn phòng 0913406754
144 Bùi Huy Thành Sở Công thương Giám đốc 0913493719
145 Ngô Thế Tùng Sở Công thương Phó Giám đốc 0914144665
146 Nguyễn Tuấn Phúc Sở Công thương Phó Giám đốc 0975777945
147 Phạm Tường Độ Sở Công thương Phó Giám đốc 0913411437
148 Phạm Chung Sở Công thương Chánh văn phòng 0913437259
149 Đặng Xuân Dũng Sở Công thương Phó Chánh văn phòng 0903511961
150 Lê Nguyên Sinh Sở Công thương Phó Chánh văn phòng 0935554949
151 Đặng Gia Dũng Sở Xây dựng Giám đốc 0903509738
152 Trần Ngọc lâm Sở Xây dựng Phó Giám đốc 0914141085
153 Nguyễn Thị Nguyên Sở Xây dựng Chánh văn phòng 0903539269
154 Lê Trọng Yên Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Giám đốc 0975096789
155 Nguyễn Văn Bằng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0913436576
156 Nguyễn Cầu Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0914328289
157 Phạm Hữu Hào Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0913453610
158 K'Khét Atô Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Phó Giám đốc 0905090375 atok.snnptnt@daknong.gov.vn
159 Bùi Thị Hằng Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Chánh văn phòng 0905090375 hangbt.snnptnt@daknong.gov.vn
160 Nguyễn Thị Thu Hương Sở Y tế Giám đốc 0905318619

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan