Danh bạ

Cơ quan
Chức vụ
Từ khóa
Ordinal number Họ và Tên Cơ quan Chức vụ Điện thoại Email
161 Trần Quang Hào Sở Y tế Phó Giám đốc 0903524333
162 Hồ Đăng Cường Sở Y tế Chánh Văn phòng 0935651616
163 Nguyễn Thị Tống Nguyên Sở Y tế Phó Chánh Văn phòng 0905550112
164 Nguyễn Văn Toàn Sở Giáo dục và Đào tạo Giám đốc 0935466262
165 Đỗ Thị Việt Hà Sở Giáo dục và Đào tạo Phó Giám đốc 0914185617
166 Hà Văn Đại Sở Giáo dục và Đào tạo Chánh Văn phòng 0913411550
167 Nguyễn Đức Nguyên Sở Nội vụ Giám đốc 0986878484
168 Vũ Khắc Điệp Sở Nội vụ Phó Giám đốc 0916423386
169 Nguyễn Phước Hiền Sở Nội vụ Phó Giám đốc 0905181525
170 Nguyễn Thị Thu Hường Sở Nội vụ Phó Giám đốc 0914142958
171 Nguyễn Tấn Bi Sở Tài chính Giám đốc 0932668999
172 Trịnh Thị Việt Sở Tài chính Phó Giám đốc 0934717768
173 Đinh Văn Hiển Sở Tài chính Chánh Văn phòng 0982456658
174 Lưu Văn Trung Sở Kế hoạch và Đầu tư Giám đốc 0913381177
175 Nguyễn Đình Đạo Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0913475452
176 Lê Văn Quang Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0913435304
177 Lê Văn Chiến Sở Kế hoạch và Đầu tư Phó Giám đốc 0914080022
178 Khúc Thị Thoi Sở Kế hoạch và Đầu tư Chánh Văn phòng 0979803233
179 Thái Thị Thủy Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phó Chủ tịch 0978886768
180 Nguyễn Văn Thanh Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Phó Chủ tịch 0918452712

Cơ quan

Danh Sách Cơ Quan