Organization
Regency
Keywork
Ordinal number Fullname Organization Regency Phone number Email
161 Trần Đình Vinh Sở Tư pháp Giám đốc 0905020055
162 Hoàng Hùng Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0905442448
163 Nguyễn Trung Hiếu Sở Tư pháp Phó Giám đốc 0905116374
164 Vũ Thị Tươi Sở Tư pháp Chánh Văn phòng 0975177277
165 Bùi Quang Mích Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0943479579
166 Phan Công Việt Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0903585061
167 Nguyễn Minh Quang Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Giám đốc 0914018685
168 Trần Đình Tủng Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Phó Chánh Văn phòng 0914518877
169 Phạm Ngọc Danh Sở Khoa học và Công Nghệ Giám đốc 0913474233
170 Trần Viết Hùng Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Giám đốc 0913480919
171 Lê Xuân Quả Sở Khoa học và Công Nghệ Chánh Văn phòng 0905447222
172 Lê Xuân Kỳ Sở Khoa học và Công Nghệ Phó Chánh Văn phòng 0914037979
173 Huỳnh Ngọc Anh Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Giám đốc 0905191192
174 Nguyễn Tiến Đoàn Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 0982667779
175 Y Long Niê Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 01233067899
176 Nguyễn Thị Hương Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Phó Giám đốc 0979876879
177 Hoàng Viết Nam Sở Lao động, Thương binh và Xã hội Chánh Văn phòng 0982296477
178 Phan Đình Hiến Ban Dân tộc tỉnh Trưởng Ban 0914788888
179 Bùi Huy Thành Sở Công Thương Giám đốc 0913493719
180 Ngô Thế Tùng Sở Công Thương Phó Giám đốc 0914144665