Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
181 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
182 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 2 UBND cấp huyện Xuất bản
183 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
184 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
185 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
186 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
187 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
188 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
189 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
190 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
191 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
192 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
193 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
194 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
195 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
196 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
197 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
198 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình(thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Gia đình
199 Thủ tục cấp Giấy Chứng nhận đăng ký hoạt động của cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình (thẩm quyền của Ủy ban nhân dân cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Gia đình
200 Thủ tục cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động giáo dục nghề nghiệp đối với nhóm ngành đào tạo giáo viên trình độ trung cấp Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 43.030.281