Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
221 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
222 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
223 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
224 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
225 Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
226 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
227 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
228 Thủ tục công nhận Ban vận động thành lập hội Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
229 Thủ tục công nhận lại “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
230 Thủ tục công nhận lại “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
231 Thủ tục công nhận lần đầu “Cơ quan đạt chuẩn văn hóa”, “Đơn vị đạt chuẩn văn hóa”, “Doanh nghiệp đạt chuẩn văn hóa” Mức độ 2 UBND cấp xã Văn hóa cơ sở
232 Thủ tục công nhận lần đầu “Phường, Thị trấn đạt chuẩn văn minh đô thị” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
233 Thủ tục công nhận lần đầu “Xã đạt chuẩn văn hóa nông thôn mới” Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
234 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
235 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
236 Thủ tục công nhận “Thôn văn hóa”, “Làng văn hóa”, “Ấp văn hóa”, “Bản văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
237 Thủ tục công nhận “Tổ dân phố văn hóa” và tương đương Mức độ 2 UBND cấp huyện Văn hóa cơ sở
238 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
239 Thủ tục cung cấp, đăng tải thông tin về đấu thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
240 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 42.006.480