Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
261 Thủ tục kiểm tra công tác nghiệm thu đưa công trình vào sử dụng đối với các công trình trên địa bàn thuộc trách nhiệm quản lý của Sở Xây dựng, Sở quản lý công trình xây dựng chuyên ngành, trừ các công trình thuộc thẩm quyền kiểm tra của Hội đồng nghiệm thu Nhà nước các công trình xây dựng, cơ quan chuyên môn về xây dựng trực thuộc Bộ Xây dựng và Bộ quản lý công trình xây dựng chuyên ngành Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
262 Thủ tục làm rõ HSMT, HSYC Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
263 Thủ tục phát hành hồ sơ mời quan tâm, hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC) Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
264 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
265 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
266 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
267 Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
268 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mức độ 2 UBND cấp xã Quản lý nhà nước về Hội
269 Thủ tục quỹ tự giải thể Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
270 Thủ tục sáp nhập, chia, tách trường trung cấp sư phạm Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo
271 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
272 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
273 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
274 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
275 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng
276 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
277 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
278 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách; Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước đối với vốn khác) Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
279 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với vốn khác Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
280 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.030.257