Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
261 Thủ tục phát hành HSMQT, HSMST, HSMT, HSYC Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
262 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
263 Thủ tục phê duyệt Danh sách ngắn Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
264 Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
265 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mức độ 2 UBND cấp xã Quản lý nhà nước về Hội
266 Thủ tục quỹ tự giải thể Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
267 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
268 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
269 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
270 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
271 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng
272 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
273 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
274 Thủ tục thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách; Thiết kế bản vẽ thi công xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước đối với vốn khác) Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
275 Thủ tục thẩm định dự án/dự án điều chỉnh đối với vốn NSNN và vốn Nhà nước ngoài ngân sách hoặc thẩm định thiết kế cơ sở/thiết kế cơ sở điều chỉnh đối với vốn khác Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
276 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
277 Thủ tục thẩm định hồ sơ người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
278 Thủ tục thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Quy hoạch xây dựng
279 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
280 Thủ tục thẩm định thiết kế, dự toán xây dựng/ thiết kế, dự toán xây dựng điều chỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 42.006.473