Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
281 Thủ tục thực hiện trợ cấp xã hội hàng tháng khi đối tượng thay đổi nơi cư trú trong cùng địa bàn quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
282 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
283 Thủ tục tiếp công dân Mức độ 2 UBND cấp huyện Tiếp công dân
284 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
285 Thủ tục trợ giúp xã hội đột xuất đối với người bị thương nặng ngoài nơi cư trú mà không có người thân thích chăm sóc Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội
286 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
287 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
288 Thủ tục xem xét, chi trả chi phí cho người đang trực tiếp tham gia hoạt động chữ thập đỏ bị tai nạn dẫn đến thiệt hại về sức khỏe Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội
289 Thủ tục xử lý đơn Mức độ 2 UBND cấp huyện Xử lý đơn thư
290 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
291 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
292 Thủ tục đăng ký chuyển nhượng quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất kèm theo chuyển mục đích sử dụng đất không phải xin phép Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
293 Thủ tục đăng ký hoạt động thư viện tư nhân có vốn sách ban đầu từ 1.000 bản đến dưới 2.000 bản Mức độ 2 UBND cấp huyện Thư viện
294 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
295 Thủ tục đăng ký kiểm tra nước về đo lường đối với phương tiện đo, lượng của hàng đóng gói sẵn nhập khẩu Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Tiêu chuẩn đo lường chất lượng
296 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
297 Thủ tục đăng tải/thay đổi, bổ sung thông tin năng lực của tổ chức (chỉ áp dụng cho tổ chức không thuộc đối tượng cấp chứng chỉ năng lực hoạt động xây dung) Mức độ 2 Sở Xây dựng Báo chí xuất bản
298 Thủ tục điều chỉnh giấy phép hoạt động xây dựng cho tổ chức và cá nhân nước ngoài hoạt động xây dựng tại Việt Nam (sau đây gọi tắt là Nhà thầu): Thực hiện hợp đồng của dự án nhóm B, C Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
299 Thủ tục điều chỉnh, gia hạn, cấp lại giấy phép xây dựng đối với công trình cấp I, II; công trình tôn giáo, công trình di tích lịch sử-văn hóa, tượng đài, tranh hoành tráng được xếp hạng, công trình trên các tuyến trực đường phố chính trong đô thị, công trình thuộc dự án có vốn đầu tư trực tiếp nước ngoài Mức độ 2 Sở Xây dựng Xây dựng
300 Thủ tục điều chỉnh, thôi hưởng trợ cấp xã hội hàng tháng Mức độ 2 UBND cấp huyện Bảo trợ xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 39.945.400