Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
341 Đăng ký kết hôn Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
342 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
343 Đăng ký khai sinh Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
344 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
345 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
346 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
347 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
348 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Tài nguyên nước
349 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
350 Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
351 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
352 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
353 Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
354 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
355 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
356 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
357 Đăng ký lại việc nuôi con nuôi trong nước Mức độ 2 UBND cấp xã Công tác con nuôi
358 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
359 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
360 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 41.977.423