Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
341 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
342 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
343 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
344 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
345 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Tài nguyên nước
346 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
347 Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
348 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
349 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
350 Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
351 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
352 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
353 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
354 Đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
355 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
356 Đăng ký tách thửa đất kèm theo chuyển nhượng, tặng cho quyền sử dụng đất, quyền sở hữu tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Đất đai
357 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
358 Đăng ký thành lập hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh
359 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
360 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký hộ kinh doanh Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của hộ kinh doanh

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 37
Tổng: 39.945.406