Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1321 Thẩm định, phê duyệt văn kiện chương trình, dự án ô sử dụng vốn ODA và vốn vay ưu đãi thuộc thẩm quyền phê duyệt của Cơ quan chủ quản. Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
1322 Thủ tục xác nhận chuyên gia Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư bằng nguồn vốn ODA và viện trợ phi chính phủ nước ngoài
1323 Nghiệm thu hoàn thành các hạng mục đầu tư, gói thầu của đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ. Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1324 Nghiệm thu dự án hoàn thành đối với dự án được hỗ trợ đầu tư theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1325 Cấp quyết định hỗ trợ đầu tư cho doanh nghiệp đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn theo Nghị định số 210/2013/NĐ-CP ngày 19/12/2013 của Chính phủ Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư vào nông nghiệp, nông thôn
1326 Lựa chọn sơ bộ dự án PPP Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
1327 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án nhóm A, B, C do UBND tỉnh cấp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
1328 Thẩm định và phê duyệt đề xuất dự án của nhà đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
1329 Thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi dự án nhóm A, B. Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 41.078.438