Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
162 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
163 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
164 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
165 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 2 UBND cấp huyện Xuất bản
166 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
167 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
168 Thông báo nhà ở hình thành trong tương lai đủ điều kiện được bán, cho thuê mua Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
169 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
170 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
171 Thông báo thay đổi phần vốn góp dẫn đến thay đổi thành viên góp vốn (hoặc cổ đông) có phần vốn góp từ 30% vốn điều lệ trở lên của doanh nghiệp đã được cấp giấy chứng nhận đăng ký cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G2, G3, G4 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
172 Thông báo thay đổi phương thức, phạm vi cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng đã được phê duyệt Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
173 Thông báo thay đổi tên miền trang thông tin điện tử (trên internet), kênh phân phối trò chơi (trên mạng viễn thông di động), thể loại trò chơi (G2, G3, G4) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
174 Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Thông báo thay đổi trụ sở chính nhưng vẫn trong cùng một tỉnh, thành phố, văn phòng giao dịch, địa chỉ cho thuê máy chủ của doanh nghiệp cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
175 Thông báo thời gian chính thức bắt đầu cung cấp trò chơi G2, G3, G4 trên mạng cho công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
176 Thông báo thời gian chính thức cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử G1 trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
177 Thông báo thời gian chính thức cung cấp trò chơi điện tử trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
178 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
179 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
180 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về Hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 41.059.230