Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
161 Sửa đổi, bổ sung Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
162 Sửa đổi, bổ sung giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
163 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
164 Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
165 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
166 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 UBND cấp huyện Xây dựng
167 Thẩm định giá bán, thuê mua, thê nhà ở xã hội được đầu tư xây dựng theo dự án bằng nguồn vốn ngoài ngân sách nhà nước trên phạm vi địa bàn tỉnh Mức độ 2 Sở Xây dựng Nhà ở
168 Thẩm định nhiệm vụ, nhiệm vụ điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
169 Thẩm định và phê duyệt danh sách nhà thầu đáp ứng yêu cầu về kỹ thuật. Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
170 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển (HSMST) trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
171 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu mua sắm hàng hoá Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
172 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu đối với gói thầu xây lắp Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
173 Thẩm định và phê duyệt hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMT, HSYC) trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
174 Thẩm định và phê duyệt kế hoạch lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
175 Thẩm định và phê duyệt kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
176 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
177 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ dự sơ tuyển đối với gói thầu xây lắp và mua sắm hàng hoá Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
178 Thẩm định và phê duyệt kết quả đánh giá hồ sơ quan tâm đối với gói thầu dịch vụ tư vấn Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
179 Thẩm định đồ án, đồ án điều chỉnh quy hoạch chi tiết của dự án đầu tư xây dựng công trình theo hình thức kinh doanh thuộc thẩm quyền phê duyệt của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Quy hoạch xây dựng
180 Thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm hoặc cho phép thành lập phân hiệu trường trung cấp sư phạm tư thục Mức độ 2 Sở Giáo dục và Đào tạo Giáo dục và Đạo tạo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.030.263