Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý. Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Giải thể Công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
6 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
7 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
8 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
9 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
10 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
11 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
12 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14 Đăng ký doanh nghiệp thay thế nội dung đăng ký kinh doanh trong Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc các giấy tờ có giá trị pháp lý tương đương khác Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 Thông báo bổ sung, thay đổi ngành, nghề kinh doanh Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16 Thông báo thay đổi vốn đầu tư của chủ doanh nghiệp tư nhân Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17 Thông báo thay đổi thông tin của cổ đông sáng lập công ty cổ phần* Lưu ý: Thủ tục hành chính này chỉ áp dụng đối với công ty cổ phần chưa niêm yết theo quy định tại Khoản 1 Điều 5 Thông tư số 20/2015/TT-BKHĐT Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18 Thông báo thay đổi cổ đông là nhà đầu tư nước ngoài trong công ty cổ phần chưa niêm yết Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký thuế Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20 Báo cáo thay đổi thông tin người quản lý doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.676.922