Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
2 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Ban quản lý các khu công nghiệp Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
3 Truy lĩnh, tiếp tục nhận lương hưu, trợ cấp BHXH Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
4 Ủy quyền lĩnh thay các chế độ bảo hiểm xã hội Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
5 Đổi Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư cho dự án hoạt động theo Giấy phép đầu tư, Giấy chứng nhận đầu tư hoặc giấy tờ khác có giá trị pháp lý tương đương Mức độ 1 Ban quản lý các khu công nghiệp Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
6 Thay đổi phương thức nhận lương hưu, trợ cấp BHXH Mức độ 2 Bảo hiểm xã hội Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
7 Thông báo lập địa điểm kinh doanh (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.677.027