Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cung cấp và đăng tải thông tin về đấu thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
2 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
3 Giải quyết kiến nghị trong quá trình lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
4 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
5 Giải quyết kiến nghị về kết quả lựa chọn nhà thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
6 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
7 Gửi thư mời thầu đến các nhà thầu có tên trong danh sách ngắn. Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
8 Làm rõ hồ sơ dự sơ tuyển, hồ sơ dự thầu, hồ sơ đề xuất (HSDST, HSDT, HSĐX) trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
9 Làm rõ hồ sơ dự thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
10 Làm rõ hồ sơ dự thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
11 Làm rõ hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMST, HSMT), hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
12 Lựa chọn, giao Doanh nghiệp, Hợp tác xã quản lý, kinh doanh, khai thác chợ. Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
13 Mở thầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
14 Mở thầu Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu
15 Mở thầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
16 Mời thầu, gửi thư mời thầu trong lựa chọn Nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
17 Phát hành hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu (HSMST, HSMT, HSYC) trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
18 Sửa đổi hồ sơ mời sơ tuyển, hồ sơ mời thầu (HSMST,HSMT), hồ sơ yêu cầu trong lựa chọn nhà đầu tư Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
19 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Mức độ 2 UBND cấp huyện Đấu thầu
20 Sửa đổi hồ sơ mời thầu, hồ sơ yêu cầu: Mức độ 2 UBND cấp xã Đấu thầu

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.051.682