Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
2 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
3 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị hư hỏng) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
4 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi bị mất) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
5 Cấp lại giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (khi đổi từ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh sang giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
6 Chấm dứt hoạt động của chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
7 Tạm ngừng hoạt động của hợp tác xã, chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
8 Thay đổi cơ quan đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
9 Thông báo thay đổi nội dung đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
10 Thông báo về việc góp vốn, mua cổ phần, thành lập doanh nghiệp của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
11 Thu hồi Giấy chứng nhận đăng ký hợp tác xã (Đối với trường hợp hợp tác xã giải thể tự nguyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
12 Thủ tục đăng ký hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
13 Đăng ký khi hợp tác xã chia Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
14 Đăng ký khi hợp tác xã hợp nhất Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
15 Đăng ký khi hợp tác xã sáp nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
16 Đăng ký khi hợp tác xã tách Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
17 Đăng ký thành lập chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
18 Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký chi nhánh, văn phòng đại diện, địa điểm kinh doanh của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
19 Đăng ký thay đổi tên, địa chỉ trụ sở chính, ngành, nghề sản xuất, kinh doanh, vốn điều lệ, người đại diện theo pháp luật; tên, địa chỉ, người đại diện chi nhánh, văn phòng đại diện của hợp tác xã Mức độ 2 UBND cấp huyện Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã
20 Thủ tục đăng ký liên hiệp hợp tác xã Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của liên hiệp hợp tác xã

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 34
Tổng: 43.051.842