Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thẩm định giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
2 Thủ tục thẩm định thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
3 Thủ tục thẩm định tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lậpvv Mức độ 2 UBND cấp huyện Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
4 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
5 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
6 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 43.030.140