Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thành lập hội Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
2 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
3 Thủ tục chia, tách; sáp nhập; hợp nhất hội Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
4 Thủ tục đổi tên hội Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
5 Thủ tục hội tự giải thể Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
6 Thủ tục báo cáo tổ chức đại hội nhiệm kỳ, đại hội bất thường Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
7 Thủ tục cho phép hội đặt văn phòng đại diện Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 43.051.707