Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
2 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
3 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
4 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
5 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
6 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
7 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
8 Thủ tục quỹ tự giải thể Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
9 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
10 Thủ tục đổi tên quỹ Mức độ 2 UBND cấp huyện Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
11 Thủ tục cấp giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
12 Thủ tục công nhận quỹ đủ điều kiện hoạt động và công nhận thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
13 Thủ tục công nhận thay đổi, bổ sung thành viên hội đồng quản lý quỹ Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
14 Thủ tục thay đổi giấy phép thành lập và công nhận điều lệ (sửa đổi, bổ sung) quỹ Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
15 Thủ tục cấp lại giấy phép thành lập và công nhận điều lệ quỹ Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
16 Thủ tục cho phép quỹ hoạt động trở lại sau khi bị tạm đình chỉ hoạt động Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
17 Thủ tục hợp nhất, sáp nhập, chia, tách quỹ Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
18 Thủ tục đổi tên quỹ Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện
19 Thủ tục quỹ tự giải thể Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về quỹ xã hội, quỹ từ thiện

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.552.258