Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Bình chọn, xét công nhận người có uy tín trong đồng bào dân tộc thiểu số Mức độ 2 Ban Dân tộc Tôn giáo
2 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ trong huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
3 Thủ tục chấp thuận tổ chức hội nghị thường niên, đại hội của tổ chức tôn giáo cơ sở Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
4 Thủ tục chấp thuận việc giảng đạo, truyền đạo của chức sắc, nhà tu hành ngoài cơ sở tôn giáo Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
5 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức cuộc lễ diễn ra ngoài cơ sở tôn giáo có sự tham gia của tín đồ trong phạm vi một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
6 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức quyên góp của cơ sở tín ngưỡng, tổ chức tôn giáo vượt ra ngoài phạm vi một xã nhưng trong phạm vi một huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
7 Thủ tục thông báo thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
8 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
9 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động trong một huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh. Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
10 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành Mức độ 2 UBND cấp huyện Tôn giáo
11 Thủ tục chấp thuận việc tổ chức các lễ hội tín ngưỡng quy định tại khoản 2 Điều 4 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
12 Thủ tục công nhận tổ chức tôn giáo có phạm vi hoạt động chủ yếu trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
13 Thủ tục chấp thuận hoạt động tôn giáo ngoài chương trình đăng ký hàng năm có sự tham gia của tín đồ ngoài huyện, quận, thị xã, thành phố thuộc tỉnh hoặc ngoài tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
14 Thủ tục chia, tách, sáp nhập, hợp nhất tổ chức tôn giáo cơ sở đối với trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo. Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
15 Thủ tục đăng ký cho hội đoàn tôn giáo có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
16 Thủ tục đăng ký cho dòng tu, tu viện hoặc các tổ chức tu hành tập thể khác có phạm vi hoạt động ở nhiều huyện, quận, thị xã, thành phố trong một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
17 Thủ tục thành lập tổ chức tôn giáo cơ sở đối với các trường hợp quy định tại khoản 2 Điều 17 Pháp lệnh tín ngưỡng, tôn giáo Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
18 Thủ tục chấp thuận việc mở lớp bồi dưỡng những người chuyên hoạt động tôn giáo Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
19 Thủ tục đăng ký người được phong chức, phong phẩm, bổ nhiệm, bầu cứ, suy cử theo quy định tại khoản 2 Điều 19 Nghị định số 92/2012/NĐ-CP Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo
20 Thủ tục đăng ký thuyên chuyển nơi hoạt động tôn giáo của chức sắc, nhà tu hành vi phạm pháp luật về tôn giáo Mức độ 2 Sở Nội vụ Tôn giáo

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.051.761