Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục tặng Danh hiệu Chiến sĩ thi đua cơ sở Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
2 Thủ tục tặng danh hiệu Lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
3 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động tiên tiến Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
4 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về khen thưởng đối ngoại Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
5 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thi đua theo đợt, chuyên đề Mức độ 2 UBND cấp xã Thi đua, khen thưởng
6 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích thực hiện nhiệm vụ chính trị Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
7 Thủ tục tặng Giấy khen của Chủ tịch UBND cấp huyện về thành tích đột xuất Mức độ 2 UBND cấp huyện Thi đua, khen thưởng
8 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
9 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
10 Thủ tục Tặng danh hiệu Chiến sĩ thi đua cấp Bộ, ngành đoàn thể Trung ương, tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
11 Thủ tục tặng danh hiệu Tập thể lao động xuất sắc Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
12 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
13 Thủ tục tặng Cờ thi đua cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh theo đợt hoặc chuyên đề Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
14 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thành tích đột xuất Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng
15 Thủ tục tặng thưởng Bằng khen cấp Bộ, ngành, đoàn thể Trung ương, tỉnh về thành tích đối ngoại Mức độ 2 Sở Nội vụ Thi đua, khen thưởng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.051.593