Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp mã số dự án đầu tư. Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách
2 Thủ tục Thẩm tra và phê duyệt quyết toán dự án hoàn thành thuộc nguồn vốn nhà nước Mức độ 2 Sở Tài chính Tài chính - Ngân sách

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 43.051.729