Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
2 Cấp bổ sung giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
3 Cấp giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại (nuôi mới) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
4 Cấp giấy phép vận chuyển gấu Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
5 Cấp phép khai thác chính, tận dụng, tận thu gỗ rừng trồng trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
6 Cấp phép khai thác gỗ rừng tự nhiên phục vụ nhu cầu thiết yếu tại chỗ đối với hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
7 Cấp phép khai thác, tận dụng, tận thu các loại lâm sản ngoài gỗ không thuộc loài nguy cấp, quý, hiếm, loài được ưu tiên bảo vệ theo quy định của pháp luật trong rừng phòng hộ của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng. Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
8 Cấp đổi giấy chứng nhận trại nuôi động vật rừng thông thường vì mục đích thương mại Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
9 Cho thuê rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
10 Giao rừng cho cộng đồng dân cư thôn Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
11 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thông thường trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (thuộc phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
12 Lưu giữ sưu tầm mẫu vật, nguồn gen sinh vật rừng thuộc nhóm thực vật rừng, động vật rừng nguy cấp, quý, hiếm trong khu rừng đặc dụng vì mục đích khoa học (Phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dung) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
13 Nghiên cứu khoa học trong rừng đặc dụng của các tổ chức cá nhân trong nước - phạm vi giải quyết của Ban quản lý rừng đặc dụng Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
14 Thẩm định Báo cáo kinh tế - kỹ thuật/Báo cáo kinh tế - kỹ thuật điều chỉnh; thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng/thiết kế bản vẽ thi công, dự toán xây dựng điều chỉnh (trường hợp thiết kế 1 bước) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
15 Thủ tục cho phép trồng cao su trên đất rừng tự nhiên, rừng trồng bằng vốn ngân sách, vốn viện trợ không hoàn lại đối với chủ rừng là hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
16 Thủ tục Giao rừng cho hộ gia đình, cá nhân Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
17 Thủ tục phê duyệt hồ sơ và cấp phép khai thác tận dụng gỗ trên đất rừng tự nhiên chuyển sang trồng cao su của hộ gia đình, cá nhân, cộng đồng dân cư Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
18 Thủ tục thẩm định và phê duyệt dự án lâm sinh (đối với các cá nhân, hộ gia đình, cộng đồng dân cư) Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
19 Thủ tục thu hồi rừng của hộ gia đình, cá nhân và cộng đồng dân cư thôn được nhà nước giao rừng không thu tiền sử dụng rừng hoặc được giao rừng có thu tiền sử dụng rừng mà tiền đó có nguồn gốc từ ngân sách Nhà nước hoặc cho thuê rừng trả tiền hàng năm nay chuyển đi nơi khác, đề nghị giảm diện tích rừng hoặc không có nhu cầu sử dụng rừng; chủ rừng tự nguyện trả lại rừng thuộc thẩm quyền của UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp
20 Thủ tục Đóng dấu búa kiểm lâm Mức độ 2 UBND cấp huyện Lâm nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 43.677.018