Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 UBND cấp huyện Môi trường
2 Xác nhận kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 UBND cấp xã Môi trường
3 Tham vấn báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 UBND cấp xã Môi trường
4 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt báo cáo đánh giá tác động môi trường Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
5 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
6 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
7 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường cùng một cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
8 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản (trường hợp có phương án bổ sung và báo cáo đánh giá tác động môi trường không cùng cơ quan thẩm quyền phê duyệt) Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
9 Thủ tục Cấp giấy xác nhận hoàn thành công trình bảo vệ môi trường phục vụ giai đoạn vận hành dự án Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
10 Chưa quy địnhThủ tục Thẩm định, phê duyệt đề án bảo vệ môi trường chi tiết Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
11 Thủ tục Xác nhận hoàn thành từng phần Phương án cải tạo, phục hồi môi trường, Phương án cải tạo, phục hồi môi trường bổ sung đối với hoạt động khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
12 Thủ tục Chấp thuận tách đấu nối khỏi hệ thống xử lý nước thải tập trung khu công nghiệp, khu chế xuất, khu công nghệ cao và tự xử lý nước thải phát sinh Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
13 Thủ tục Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp. Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
14 Xác nhận đề án bảo vệ môi trường đơn giản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
15 Xác nhận đăng ký kế hoạch bảo vệ môi trường Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
16 Cấp Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
17 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận hết hạn) Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
18 Cấp lại Giấy xác nhận đủ điều kiện về bảo vệ môi trường trong nhập khẩu phế liệu làm nguyên liệu sản xuất cho tổ chức, cá nhân trực tiếp sử dụng phế liệu nhập khẩu làm nguyên liệu sản xuất (trường hợp Giấy xác nhận bị mất hoặc hư hỏng) Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
19 Cấp Sổ đăng ký chủ nguồn thải chất thải nguy hại Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường
20 Cấp lại Sổ đăng ký chủ nguồn thảichất thải nguy hại Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Môi trường

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.051.563