Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
2 Phê duyệt trữ lượng khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
3 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản: Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
4 Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
5 Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
6 Chuyển nhượng quyền thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
7 Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
8 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
9 Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
10 Cấp giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
11 Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
12 Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
13 Đóng cửa mỏ khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
14 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
15 Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
16 Thủ tục tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
17 Điều chỉnh giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
18 Đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản làm vật liệu xây dựng thông thường trong diện tích dự án xây dựng công trình Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
19 Cấp giấy phép khai thác khoáng sản ở khu vực có dự án đầu tư xây dựng công trình Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.051.624