Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Cấp giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
2 Thủ tục Gia hạn giấy phép thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
3 Thủ tục Trả lại giấy phép thăm dò khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
4 Thủ tục Chấp thuận điều chỉnh về quy mô, quy hoạch, hạ tầng kỹ thuật, danh mục ngành nghề trong khu công nghiệp. Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
5 Thủ tục Thẩm định và phê duyệt trữ lượng khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
6 Thủ tục Cấp giấy phép khai thác khoáng sản: Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
7 Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
8 Trả lại Giấy phép khai thác khoáng sản hoặc trả lại một phần diện tích khu vực khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
9 Thủ tục Chuyển nhượng quyền khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
10 Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
11 Thủ tục Gia hạn giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
12 Thủ tục Trả lại giấy phép khai thác tận thu khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
13 Thủ tục Đóng cửa mỏ khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
14 Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực chưa thăm dò khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
15 Thủ tục Đấu giá quyền khai thác khoáng sản ở khu vực đã có kết quả thăm dò khoáng sản được cơ quan nhà nước có thẩm quyền phê duyệt Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản
16 Thủ tục Tính tiền cấp quyền khai thác khoáng sản Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Địa chất và khoáng sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 39.832.764