Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký khai thác nước dưới đất Mức độ 2 UBND cấp huyện Tài nguyên nước
2 Thủ tục Giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
3 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép thăm dò nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
4 Thủ tục Cấp giấy phép khai thác nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
5 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước dưới đất đối với công trình có lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
6 Thủ tục Cấp Giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
7 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh giấy phép khai thác, sử dụng nước mặt cho sản xuất nông nghiệp, nuôi trồng thủy sản với lưu lượng dưới 2m3/giây; phát điện với công suất lắp máy dưới 2.000kw; cho các mục đích khác với lưu lượng dưới 50.000m3/ngày đêm; Cấp giấy phép khai thác, sử dụng nước biển cho mục đích sản xuất, kinh doanh, dịch vụ với lưu lượng dưới 100.000m3/ ngày đêm Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
8 Thủ tục Cấp giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
9 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh giấy phép xả nước thải vào nguồn nước với lưu lượng dưới 30.000m3/ngày đêm đối với hoạt động nuôi trồng thủy sản; với lưu lượng dưới 3.000m3/ngày đêm đối với các hoạt động khác Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
10 Thủ tục Cấp lại giấy phép tài nguyên nước Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
11 Cấp Giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
12 Thủ tục Gia hạn, điều chỉnh nội dung giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất quy mô vừa và nhỏ Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
13 Thủ tục Cấp lại giấy phép hành nghề khoan nước dưới đất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
14 Thủ tục Thẩm định, phê duyệt phương án cắm mốc giới hành lang bảo vệ nguồn nước đối với hồ chứa thủy điện và hồ chứa thủy lợi Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước
15 Thủ tục Lấy ý kiếncấp tỉnh đối với các dự án đầu tư có chuyển nước từ nguồn nước liên tỉnh, dự án đầu tư xây dựng hồ, đập trên dòng chính thuộc lưu vực sông liên tỉnh Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Tài nguyên nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.030.148