Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
2 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
3 Đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
4 Đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất đồng thời với tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở; đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất hình thành trong tương lai không phải là nhà ở (không thuộc trường hợp đăng ký thế chấp tài sản gắn liền với đất đã hình thành nhưng chưa được chứng nhận quyền sở hữu trên Giấy chứng nhận) Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
5 Đăng ký thế chấp dự án đầu tư xây dựng nhà ở, nhà ở hình thành trong tương lai Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
6 Đăng ký thay đổi nội dung thế chấp đã đăng ký Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
7 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp trong trường hợp đã đăng ký thế chap Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
8 Xóa đăng ký thế chấp Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
9 Sửa chữa sai sót nội dung đăng ký thế chấp do lỗi của người thực hiện đăng ký Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm
10 Chuyển tiếp đăng ký thế chấp quyền tài sản phát sinh từ hợp đồng mua bán nhà ở Mức độ 2 Sở Tài nguyên & Môi trường Đăng ký giao dịch bảo đảm

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 36
Tổng: 39.832.828