Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
2 Thay đổi nơi tập sự hành nghề công chứng từ tổ chức hành nghề công chứng này sang tổ chức hành nghề công chứng khác trong cùng một tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
3 Thay đổi nơi tập sự từ tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
4 Đăng ký tập sự hành nghề công chứng trường hợp người tập sự thay đổi nơi tập sự sang tổ chức hành nghề công chứng tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
5 Tạm ngừng tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
6 Chấm dứt tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
7 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
8 Từ chối hướng dẫn tập sự (trường hợp tổ chức hành nghề công chứng không có công chứng viên khác đủ điều kiện hướng dẫn tập sự) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
9 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp người tập sự đề nghị thay đổi). Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
10 Thay đổi công chứng viên hướng dẫn tập sự (trong trường hợp tổ chức hành nghề công chứng nhận tập sự tạm ngừng hoạt động, chấm dứt hoạt động hoặc bị chuyển đổi, giải thể) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
11 Đăng ký tham dự kiểm tra kết quả tập sự hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
12 Đăng ký hành nghề và cấp Thẻ công chứng viên Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
13 Cấp lại Thẻ công chứng viên Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
14 Tạm đình chỉ hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
15 Xóa đăng ký hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
16 Hủy bỏ quyết định tạm đình chỉ hành nghề công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
17 Đăng ký hoạt động Văn phòng công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
18 Thay đổi nội dung đăng ký hoạt động của Văn phòng công chứng Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
19 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp tự chấm dứt) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng
20 Chấm dứt hoạt động Văn phòng công chứng (trường hợp bị thu hồi Quyết định cho phép thành lập) Mức độ 2 Sở Tư pháp Công chứng

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 43.051.816