Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bổ trợ tư pháp
2 Trả lại tài sản Mức độ 2 Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
3 Bổ nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2 Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
4 Miễn nhiệm giám định viên tư pháp Mức độ 2 Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
5 Cấp phép thành lập Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
6 Thay đổi, bổ sung lĩnh vực giám định của Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp
7 Chuyển đổi loại hình Văn phòng giám định tư pháp Mức độ 2 Sở Tư pháp Bổ trợ tư pháp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 25
Tổng: 43.030.118