Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Yêu cầu trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
2 Thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
3 Công nhận và cấp thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
4 Cấp lại thẻ Cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
5 Thu hồi Thẻ cộng tác viên trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
6 Đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
7 Thay đổi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
8 Thu hồi Giấy đăng ký tham gia trợ giúp pháp lý của các tổ chức hành nghề luật sư, tổ chức tư vấn pháp luật Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
9 Khiếu nại về từ chối thụ lý vụ việc trợ giúp pháp lý; không thực hiện trợ giúp pháp lý; thay đổi người thực hiện trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý
10 Đề nghị thanh toán chi phí thực hiện vụ việc trợ giúp pháp lý Mức độ 2 Sở Tư pháp Trợ giúp pháp lý

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.030.192