Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Công nhận báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
2 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Phổ biến giáo dục pháp luật
3 Công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Tư pháp Phổ biến giáo dục pháp luật
4 Miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Tư pháp Phổ biến giáo dục pháp luật

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 31
Tổng: 43.552.493