Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp bản sao có chứng thực từ bản chính hợp đồng, giao dịch đã được chứng thực Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
2 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Mức độ 2 Sở Y tế Chứng thực
3 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
4 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
5 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch không phải là cộng tác viên dịch thuật Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
6 Chứng thực chữ ký người dịch mà người dịch là cộng tác viên dịch thuật của Phòng Tư pháp Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
7 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
8 Chứng thực hợp đồng, giao dịch liên quan đến tài sản là động sản Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
9 Chứng thực văn bản khai nhận di sản mà di sản là động sản Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
10 Chứng thực văn bản thỏa thuận phân chia di sản mà di sản là động sản Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
11 Chứng thực việc sửa đổi, bổ sung, hủy bỏ hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
12 Sửa lỗi sai sót trong hợp đồng, giao dịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Chứng thực
13 Cấp bản sao từ sổ gốc Mức độ 2 Sở Tư pháp Chứng thực
14 Chứng thực bản sao từ bản chính giấy tờ, văn bản do cơ quan tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài; cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của Việt Nam liên kết với cơ quan, tổ chức có thẩm quyền của nước ngoài cấp hoặc chứng nhận Mức độ 2 Sở Tư pháp Chứng thực
15 Chứng thực chữ ký trong các giấy tờ, văn bản (áp dụng cho cả trường hợp chứng thực điểm chỉ và trường hợp người yêu cầu chứng thực không thể ký, không thể điểm chỉ được) Mức độ 2 Sở Tư pháp Chứng thực

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 33
Tổng: 43.552.499