Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp bản sao Trích lục hộ tịch Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
2 Chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
3 Ghi vào Sổ hộ tịch việc hộ tịch khác của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài (khai sinh; giám hộ; nhận cha, mẹ, con; xác định cha, mẹ, con; nuôi con nuôi; khai tử; thay đổi hộ tịch). Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
4 Ghi vào Sổ hộ tịch việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
5 Ghi vào Sổ hộ tịch việc ly hôn, hủy việc kết hôn của công dân Việt Nam đã được giải quyết tại cơ quan có thẩm quyền của nước ngoài. Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
6 Thay đổi, cải chính, bổ sung hộ tịch, xác định lại dân tộc Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
7 Trả lại tài sản Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
8 Đăng ký giám hộ có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
9 Đăng ký kết hôn Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
10 Đăng ký kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
11 Đăng ký khai sinh Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
12 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
13 Đăng ký khai sinh có yếu tố nước ngoài cho người đã có hồ sơ, giấy tờ cá nhân Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
14 Đăng ký khai sinh kết hợp nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch
15 Đăng ký khai sinh kết hợp đăng ký nhận cha, mẹ, con có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
16 Đăng ký khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
17 Đăng ký lại kết hôn có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
18 Đăng ký lại khai sinh có yếu tố nước ngoài Cơ quan thực hiện UBND cấp huyện Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
19 Đăng ký lại khai tử có yếu tố nước ngoài Mức độ 2 UBND cấp huyện Hộ tịch
20 Đăng ký nhận cha, mẹ, con Mức độ 2 UBND cấp xã Hộ tịch

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.676.976