Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
2 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
3 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
4 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
5 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
6 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 UBND cấp huyện Bồi thường nhà nước
7 Thủ tục công nhận ban vận động thành lập hội Mức độ 1 Ban Dân tộc Bồi thường nhà nước
8 Thủ tục xác định cơ quan có trách nhiệm bồi thường Mức độ 2 Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
9 Thủ tục giải quyết bồi thường tại cơ quan có trách nhiệm bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
10 Thủ tục chuyển giao quyết định giải quyết bồi thường Mức độ 2 Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
11 Thủ tục chi trả tiền bồi thường trong hoạt động quản lý hành chính Mức độ 2 Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
12 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần đầu Mức độ 2 Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước
13 Thủ tục giải quyết khiếu nại về bồi thường nhà nước lần hai Mức độ 2 Sở Tư pháp Bồi thường nhà nước

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 29
Tổng: 43.051.754