Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
2 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
3 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
4 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
5 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 UBND cấp huyện Kê khai tài sản
6 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
7 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.051.638