Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
2 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
3 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
4 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
5 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
6 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
7 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
8 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
9 Cấp đổi giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
10 Chuyển nhượng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
11 Khai báo hoạt động cơ sở dịch vụ photocopy (cấp huyện) Mức độ 2 UBND cấp huyện Xuất bản
12 Tên thủ tục Cấp lại giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
13 Thay đổi thông tin cơ sở dịch vụ photocopy Mức độ 2 UBND cấp huyện Xuất bản
14 Thay đổi thông tin đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
15 Đăng ký hoạt động cơ sở in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
16 Đăng ký hoạt động phát hành xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
17 Đăng ký sử dụng máy photocopy màu, máy in có chức năng photocopy màu Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 23
Tổng: 43.552.247