Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục Giải quyết tranh chấp lao động tập thể về quyền Mức độ 2 UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
2 Thủ tục gửi thang lương, bảng lương, định mức lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 UBND cấp huyện Lao động ,tiền lương,tiền công
3 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
4 Báo cáo tình hình hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
5 Báo cáo về việc thay đổi người quản lý, người giữ chức danh chủ chốt của doanh nghiệp cho thuê lại lao động Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
6 Xác nhận người lao động nước ngoài không thuộc diện cấp giấy phép lao động. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
7 Báo cáo nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
8 Báo cáo thay đổi nhu cầu sử dụng người lao động nước ngoài. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
9 Cấp giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
10 Cấp lại giấy phép lao động cho người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
11 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài di chuyển nội bộ doanh nghiệp. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
12 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài thực hiện các loại hợp đồng kinh tế thương mại. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
13 Thủ tục cấp giấy phép lao động cho người nước ngoài đại diện tổ chức phi chính phủ làm việc tại Việt Nam. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
14 Thủ tục thành lập Trung tâm giới thiệu việc làm do Chủ tịch UBND tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương ký quyết định thành lập. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
15 Duyệt đơn giá tiền lương doanh nghiệp nhà nước. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
16 Tiếp nhận đăng ký, đăng ký lại thang lương, bảng lương của doanh nghiệp ngoài nhà nước. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
17 Thủ tục giải quyết chế độ trợ cấp một lần đối với người được cử làm chuyên gia sang giúp Lào, Căm - pu - chia Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
18 Đăng ký nội quy lao động của doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công
19 Thủ tục gửi thỏa ước lao động tập thể cấp doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 28
Tổng: 43.676.973