Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục giao quyền sở hữu, quyền sử dụng kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ sử dụng ngân sách nhà nước cấp tỉnh Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
2 Cấp thông báo xác nhận công bố sản phẩm hàng hóa nhóm 2 phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật tương ứng. Mức độ 2 Sở Công thương Hoạt động khoa học công nghệ
3 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Sàn giao dịch công nghệ vùng Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
4 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm giao dịch công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
5 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm xúc tiến và hỗ trợ hoạt động chuyển giao công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
6 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ định giá tài sản trí tuệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
7 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Trung tâm hỗ trợ đổi mới sáng tạo Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
8 Thủ tục Cấp giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Cơ sở ươm tạo công nghệ, ươm tạo doanh nghiệp khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
9 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp tỉnh, cấp cơ sở sử dụng ngân sách nhà nước và nhiệm vụ khoa học và công nghệ do quỹ của Nhà nước trong lĩnh vực khoa học và công nghệ tài trợ thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
10 Thủ tục đăng ký kết quả thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ không sử dụng ngân sách nhà nước Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
11 Thủ tục đăng ký thông tin kết quả nghiên cứu khoa học và phát triển công nghệ được mua bằng ngân sách nhà nước thuộc phạm vi quản lý của tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
12 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động lần đầu cho tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
13 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
14 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi tên cơ quan quyết định thành lập, cơ quan quản lý trực tiếp của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
15 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
16 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính (dẫn đến thay đổi cơ quan cấp giấy chứng nhận) của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
17 Thủ tục cấp cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi vốn của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
18 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi người đứng đầu của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
19 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp đăng ký thay đổi, bổ sung lĩnh vực hoạt động khoa học và công nghệ của tổ chức khoa học và công nghệ Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ
20 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận trong trường hợp Giấy chứng nhận của tổ chức khoa học và công nghệ bị mất Mức độ 2 Sở KH & Công nghệ Hoạt động khoa học công nghệ

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.030.182