Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thu hồi đất vì mục đích quốc phòng, an ninh; phát triển kinh tế - xã hội vì lợi ích quốc gia, công cộng (cấp tỉnh/huyện) Mức độ 2 Ban Dân tộc An toàn lao động
2 Đăng ký văn bản thông báo về việc xử lý tài sản thế chấp là nhà ở hình thành trong tương lai trong trường hợp đã đăng ký thế chấp Mức độ 2 Ban Dân tộc An toàn lao động
3 Gửi biên bản điều tra tai nạn lao động và biên bản cuộc họp công bố biên bản điều tra tai nạn lao động đến thanh tra Sở Lao động - Thương binh và Xã hội, cơ quan bảo hiểm tỉnh và cơ quan quản lý cấp trên trực tiếp của cơ sở (nếu có). Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
4 Đăng ký công bố hợp quy đối với sản phẩm, hàng hóa. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
5 Gửi báo cáo tổng hợp tình hình tai nạn lao động. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
6 Thủ tục thông báo việc tổ chức làm thêm từ 200 giờ đến 300 giờ trong một năm Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
7 Thủ tục cấp Giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động dịch vụ huấn luyện an toàn lao động, vệ sinh lao động thuộc thẩm quyền quản lý của Sở Lao động - Thương binh và Xã hội Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
8 Thủ tục báo cáo công tác An toàn, vệ sinh lao động Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
9 Thủ tục thông báo về việc tuyển dụng lần đầu người dưới 15 tuổi vào làm việc Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
10 Thủ tục khai báo các máy, thiết bị có yêu cầu nghiêm ngặt về an toàn lao động (thuộc trách nhiệm quản lý của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội). Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động
11 Thủ tục thẩm định chương trình huấn luyện chi tiết về an toàn lao động, vệ sinh lao động của cơ sở Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội An toàn lao động

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 41.074.746