Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Mức độ 2 Sở Y tế An toàn lao động
2 Cấp giấy phép hoạt động đối với trạm xá, trạm y tế cấp xã Mức độ 2 Sở Y tế Chứng thực
3 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không đưa ra được kết luận về mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
4 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
5 Khám giám định mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (bao gồm cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
6 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp người khuyết tật không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định​ Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
7 Khám giám định phúc quyết mức độ khuyết tật đối với trường hợp đại diện người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) không đồng ý với kết luận của Hội đồng Giám định y khoa đã ban hành Biên bản khám giám định. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
8 Khám giám định thương tật lần đầu Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
9 Khám giám định thương tật lần đầu do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố hoặc Trung tâm giám định y khoa thuộc Bộ Giao thông vận tải thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
10 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
11 Khám giám định đối với trường hợp bổ sung vết thương do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
12 Khám giám định đối với trường hợp người khuyết tật có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
13 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
14 Khám giám định đối với trường hợp vết thương tái phát do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
15 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
16 Khám giám định đối với trường hợp đã được xác định tỷ lệ tạm thời do Trung tâm giám định y khoa tỉnh, thành phố thực hiện Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
17 Khám giám định đối với trường hợp đại diện hợp pháp của người khuyết tật (cá nhân, cơ quan, tổ chức) có bằng chứng xác thực về việc xác định mức độ khuyết tật của Hội đồng xác định mức độ khuyết tật không khách quan, không chính xác. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
18 Đề nghị bổ nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế. Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
19 ​Khám giám định đối với trường hợp vết thương còn sót Mức độ 2 Sở Y tế Giám định y khoa, pháp y, pháp y tâm thần
20 Đề nghị miễn nhiệm giám định viên pháp y và giám định viên pháp y tâm thần thuộc thẩm quyền của Sở Y tế Mức độ 2 Sở Y tế Khám, chữa bệnh

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.051.794