Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Báo cáo tình hình cung cấp dịch vụ viễn thông internet Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
2 Báo cáo tình hình thực hiện giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp trên mạng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
3 Cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
4 Cấp Giấy phép bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
5 Cấp giấy phép chế bản, in, gia công sau in cho nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
6 Cấp giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
7 Cấp giấy phép hoạt động in xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
8 Cấp giấy phép in gia công xuất bản phẩm cho nước ngoài Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
9 Cấp giấy phép nhập khẩu xuất bản phẩm không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
10 Cấp giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
11 Cấp giấy phép tổ chức triển lãm, hội chợ xuất bản phẩm Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
12 Cấp giấy phép xuất bản bản tin (trong nước) Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Báo chí
13 Cấp giấy phép xuất bản tài liệu không kinh doanh Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
14 Cấp lại giấy chứng nhận đủ điều kiện hoạt động điểm cung cấp dịch vụ trò chơi điện tử công cộng Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông .Viễn thông và Internet
15 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
16 Cấp lại Giấy phép bưu chính khi hết hạn Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
17 Cấp lại giấy phép hoạt động in Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Xuất bản
18 Cấp lại giấy phép thiết lập trang thông tin điện tử tổng hợp Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Phát thanh truyền hình và Thông tin điện tử
19 Cấp lại Xác nhận thông báo hoạt động bưu chính khi bị mất hoặc hư hỏng không sử dụng được Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát
20 Cấp văn bản xác nhận văn bản thông báo hoạt động bưu chính Mức độ 2 Sở Thông tin & Truyền thông Bưu chính chuyển phát

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 30
Tổng: 43.677.040