Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục thành lập tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
2 Thủ tục giải thể tổ chức thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Chi trả các chế độ bảo hiểm xã hội
3 Thủ tục xác nhận phiên hiệu thanh niên xung phong ở cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Nội vụ Quản lý nhà nước về công tác thanh niên
4 ​Thủ tục thành lập thôn mới, tổ dân phố mới Mức độ 2 Sở Nội vụ Chính quyền địa phương
5 Thủ tục thẩm định việc thành lập đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
6 Thủ tục thẩm định việc tổ chức lại đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
7 Thẩm định việc giải thể đơn vị sự nghiệp công lập Mức độ 2 Sở Nội vụ Tổ chức hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập
8 Thủ tục thi tuyển công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
9 Thủ tục xét tuyển công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
10 Thủ tục tiếp nhận các trường hợp đặc biệt trong tuyển dụng công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
11 ​ Thủ tục thi nâng ngạch công chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
12 Thủ tục xếp ngạch, bậc lương đối với trường hợp đã có thời gian công tác có đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc khi được tuyển dụng Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
13 Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi đào tạo sau đại học Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
14 Thủ tục cử cán bộ, công chức, viên chức đi bồi dưỡng kiến thức QLNN chương trình Chuyên viên cao cấp Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
15 Thủ tục thăng hạng chức danh nghề nghiệp viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
16 Thủ tục thi tuyển viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
17 Thủ tục xét tuyển viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
18 Thủ tục xét tuyển đặc cách viên chức Mức độ 2 Sở Nội vụ Cán bộ, công chức, viên chức nhà nước
19 Thủ tục thành lập hội Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ
20 Thủ tục phê duyệt điều lệ hội Mức độ 2 Sở Nội vụ Hội, Tổ chức phi Chính phủ

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 32
Tổng: 43.552.285