Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thành lập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
2 Hợp nhất, sáp nhập công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập, hoặc được giao quản lý Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
3 Chia, tách công ty TNHH một thành viên do UBND cấp tỉnh quyết định thành lập hoặc được giao quản lý. Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
4 Giải thể Công ty TNHH một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
5 Quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
6 Quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ (đối với dự án không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
7 Quyết định chủ trương đầu tư của Quốc hội (đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
8 Điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ, UBND cấp tỉnh đối với dự án đầu tư không thuộc diện cấp Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
9 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
10 Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký đầu tư đối với dự án đầu tư thuộc diện điều chỉnh quyết định chủ trương đầu tư của Thủ tướng Chính phủ Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đầu tư tại Việt Nam
11 Phê duyệt danh mục dự án có sử dụng đất cần lựa chọn nhà đầu tư (do Chủ tịch UBND tỉnh quyết định) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Đấu thầu
12 Đăng ký thành lập doanh nghiệp (đối với doanh nghiệp tư nhân, công ty TNHH, công ty cổ phần, công ty hợp danh) Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
13 Đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính của doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
14 Đăng ký đổi tên doanh nghiệp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
15 Đăng ký thay đổi thành viên hợp danh Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
16 Đăng ký thay đổi người đại diện theo pháp luật của công ty trách nhiệm hữu hạn, công ty cổ phần Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
17 Đăng ký thay đổi vốn điều lệ, thay đổi tỷ lệ vốn góp Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
18 Đăng ký thay đổi thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
19 Đăng ký thay đổi chủ sở hữu công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp
20 Đăng ký thay đổi chủ doanh nghiệp tư nhân trong trường hợp bán, tặng cho doanh nghiệp, chủ doanh nghiệp chết, mất tích Mức độ 2 Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành lập và hoạt động của doanh nghiệp

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 26
Tổng: 43.676.956