Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết trợ cấp tiền tuất hàng tháng khi người có công từ trần Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Người có công
2 Tạm dừng hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
3 Tiếp tục hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
4 Chấm dứt hưởng trợ cấp thất nghiệp Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
5 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đi) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
6 Chuyển nơi hưởng trợ cấp thất nghiệp (chuyển đến) Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
7 Giải quyết hỗ trợ học nghề Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
8 Hỗ trợ tư vấn, giới thiệu việc làm Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
9 Thông báo về việc tìm việc làm hàng tháng Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Việc làm
10 Tiếp nhận đối tượng là người chưa thành niên không có nơi cư trú ổn định bị áp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn vào cơ sở trợ giúp trẻ em Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
11 Đưa đối tượng ra khỏi cơ sở trợ giúp trẻ em Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
12 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
13 Tiếp nhận đối tượng cần bảo vệ khẩn cấp vào cơ sở bảo trợ xã hội, nhà ở xã hội. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
14 Tiếp vào cơ sở bảo trợ xã hội nhận đối tượng tự nguyện. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
15 Cấp giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với: - Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập có trụ sở chính đặt tại địa phương. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
16 Cấp lại giấy phép hoạt động cơ sở chăm sóc người khuyết tật đối với: - Cơ sở thuộc Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, cơ quan Trung ương của tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội - nghề nghiệp thành lập; - Cơ sở do cơ quan, tổ chức cấp tỉnh thành lập; - Cơ sở do tổ chức, cá nhân nước ngoài thành lập. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
17 Quyết định công nhận cơ sở sản xuất, kinh doanh sử dụng từ 30% tổng số lao động trở lên là người khuyết tật. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
18 Gia hạn quyết định công nhận cơ sở sản xuất kinh doanh có từ 30% lao động trở lên là người khuyết tật. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
19 Tiếp nhận đối tượng bảo trợ xã hội vào cơ sở bảo trợ xã hội thuộc thẩm quyền thành lập của Ủy ban nhân dân cấp tỉnh. Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Bảo trợ xã hội
20 Thông báo về việc chuyển địa điểm đặt trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện của doanh nghiệp hoạt động cho thuê lại lao động Mức độ 2 Sở Lao động Thương binh và Xã hội Lao động ,tiền lương,tiền công

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 35
Tổng: 43.552.501