Quản lý Thủ Tục Hành Chính

Cơ quan thực hiện
Lĩnh vực
Từ khóa
STT Tên thủ tục Mức độ Cơ quan thực hiện Lĩnh vực
1 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần đầu Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
2 Thủ tục giải quyết khiếu nại lần hai Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết khiếu nại
3 Thủ tục giải quyết tố cáo Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Giải quyết tố cáo
4 Thủ tục tiếp công dân Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Tiếp công dân
5 Thủ tục xử lý đơn thư Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Xử lý đơn thư
6 Thủ tục kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
7 Thủ tục công khai Bản kê khai tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
8 Thủ tục xác minh tài sản, thu nhập Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
9 Thủ tục tiếp nhận yêu cầu giải trình Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản
10 Thủ tục thực hiện việc giải trình Mức độ 2 Thanh tra tỉnh Kê khai tài sản

CƠ QUAN THỰC HIỆN TTHC

Số lượng truy cập

Đang truy cập: 27
Tổng: 43.676.938