tổ chức bộ máy

kinh tế xã hội

Thông tin kinh tế

Tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn Tây Nguyên (25/09/2017)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì thực hiện rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo yêu cầu tại Công điện số 391/CĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng...

GIÁ ĐẤT TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNG

Tiếp tục rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn Tây Nguyên (25/09/2017)

Thủ tướng Chính phủ giao Bộ Công Thương tiếp tục chủ trì thực hiện rà soát quy hoạch thủy điện trên địa bàn các tỉnh Tây Nguyên theo yêu cầu tại Công điện số 391/CĐ-TTg ngày 16/3/2017 của Thủ tướng...

bộ thủ tục hành chính