QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
1 342/KH-UBND Triển khai thực hiện điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đắk Nông 
UBND tỉnh 04/07/2018 Nguyễn Bốn
2 50/NQ-CP Nghị quyết về điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và kế hoạch sử dụng đất kỳ cuối (2016 - 2020) tỉnh Đắk Nông Chính phủ 10/05/2018 Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc
3 68/QĐ-UBND Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuy Đức UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
4 67/QĐ-UBND Quyết định số 67/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Nô UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
5 69/QĐ-UBND Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Song UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
6 70/QĐ-UBND Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Mil UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
7 38/QĐ-UBND Quyết định số 38/QĐ-UBND, ngày 09/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn thị xã Gia Nghĩa UBND tỉnh 09/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
8 37/QĐ-UBND Quyết định số 37/QĐ-UBND, ngày 09/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đắk Lấp UBND tỉnh 09/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
9 36/QĐ-UBND Quyết định số 36/QĐ-UBND, ngày 09/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Cư Jut UBND tỉnh 09/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
10 38/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt kế hoạch sử dụng đất năm 2018 của thị xã Gia Nghĩa, tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 09/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
11 1515/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1731/QĐ-UBND ngày 09/11/2011 và Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 24/7/2013 của UBND tỉnh Đắk Nông, về việc quy định phạm vi đất dành cho đường bộ trên các tuyến Tỉnh lộ

UBND tỉnh 15/09/2017 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
12 02/2017/NQ-HĐND

Điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử dụng đất 05 năm kỳ cuối (2016 – 2020) tỉnh Đắk Nông

Hội đồng nhân dân tỉnh 26/07/2017 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
13 02/2017/NQ-HĐND Nghị quyết điều chỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2020 và Kế hoạch sử đụng đất 05 năm kỳ cuối (2016-2020) tỉnh Đăk Nông. Hội đồng nhân dân tỉnh 26/07/2017 Lê Diễn, Chủ tịch HĐND tỉnh
14 1129/QĐ-UBND Quyết định về việc ban hành Quy định giải quyết thủ tục hành chính theo cơ chế một cửa liên thông trong lĩnh vực đất đai trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 05/07/2017 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
15 662/QĐ-UBND

Quyết định về việc bãi bỏ Quyết định số 1847/QĐ-UBND ngày 12 tháng 12 năm 2008 của Chủ tịch UBND tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 19/04/2017 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
16 194/QĐ-UBND Quyết định số 194/QĐ-UBND, ngày 25/1/2017 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đắk Song UBND tỉnh 25/01/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
17 138/QĐ-UBND Quyết định số 138/QĐ-UBND, ngày 20/1/2017 về việc ban hành Kế hoạch thực hiện công tác bồi thường nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2017 UBND tỉnh 20/01/2017 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
18 121/QĐ-UBND Quyết định số 121/QĐ-UBND, ngày 19/1/2017 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đắk R’lấp UBND tỉnh 19/01/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
19 109/QĐ-UBND Quyết định số 109/QĐ-UBND, ngày 17/1/2017 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Cư Jut UBND tỉnh 17/01/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
20 108/QĐ-UBND Quyết định số 108/QĐ-UBND, ngày 17/1/2017 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuy Đức UBND tỉnh 17/01/2017 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh