QUY HOẠCH, KẾ HOẠCH PHÁT TRIỂN KINH TẾ - XÃ HỘI

Ordinal number Số/Kí hiệu Trích yếu Đơn vị ban hành Ngày ban hành Người ký Tài liệu đính kèm
21 2060/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch cải thiện Chỉ số chi phí thời gian thực hiện các quy định của Nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 12/03/2018 Cao Huy
22 565/KH-UBND

Kế hoạch cải thiện chỉ số chi phí không chính thức của tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2016 - 2020

UBND tỉnh 12/03/2018 Nguyễn Bốn
23 320/QĐ-UBND

Kế hoạch thực hiện Chương trình mục tiêu Phát triển kinh tế thủy sản bền vững giai đoạn 2018- 2020 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông

UBND tỉnh 07/03/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
24 320/QĐ-UBND Ban hành Kế hoạch thực hiện Chương trình Mục tiêu Phát triển Kinh tế Thủy sản bền vững giai đoạn 2018-2020 trên địa bàn tỉnh Đăk Nông UBND tỉnh 07/03/2018 Trương Thanh Tùng
25 297/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật của HĐND, UBND các cấp trên địa bàn tỉnh Đắk Nông kỳ 2014 - 2018 UBND tỉnh 01/03/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
26 125/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch tổng thể phát triển sự nghiệp văn hoá nghệ thuật tỉnh Đắk Nông từ năm 2012 định hướng đến năm 2020

UBND tỉnh 08/02/2018 Chủ tịch UBND tỉnh Lê Diễn
27 58/BC-UBND Báo cáo chỉ đạo, điều hành của UBND tỉnh, Chủ tịch UBND tỉnh; tình hình kinh tế - xã hội, quốc phòng an ninh tháng 01, nhiệm vụ tháng 02 năm 2018 và cập nhật số liệu, chỉ tiêu kinh tế - xã hội năm 2017 UBND tỉnh 07/02/2018 Nguyễn Bốn,Chủ tịch UBND tỉnh
28 199/QĐ-UBND Phê duyệt đề cương nhiệm vụ và dự toán Quy hoạch phát triển điện mặt trời tỉnh Đăk Nông giai đoạn đến năm 2020, có xét đến năm 2030 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
29 201/QĐ-UBND Kế hoạch thực hiện Quyết định số 188/QĐ-TTg ngày 13/02/2012 và Chỉ thị số 19/CT-TTg ngày 30/7/2014 của Thủ tướng Chính phủ trên địa bàn tỉnh Đắk Nông giai đoạn 2018-2020 UBND tỉnh 05/02/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
30 131/QĐ-UBND Quy hoạch Nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050 UBND tỉnh 25/01/2018 Trần Xuân Hải, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh
31 131/QĐ-UBND

Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch nghĩa trang vùng tỉnh Đắk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050

UBND tỉnh 25/01/2018 Trần Xuân Hải
32 99/QĐ-UBND Kế  hoạch triển khai công tác bồi thường của nhà nước năm 2018 trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 19/01/2018 Cao Huy, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
33 03/2018/QĐ-UBND Quy định giá tối đa dịch vụ thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt sử dụng nguồn vốn ngân sách nhà nước trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 18/01/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
34 02/2018/QĐ-UBND Quy định giá các loại tài nguyên trên địa bàn tỉnh Đắk Nông UBND tỉnh 18/01/2018 Nguyễn Bốn, Chủ tịch UBND tỉnh
35 75/QĐ-UBND Điều chỉnh, bổ sung quy hoạch thăm dò, khai thác, chế biến và sử dụng khoáng sản trên địa bàn tỉnh Đắk Nông đến năm 2020 UBND tỉnh 16/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
36 68/QĐ-UBND Quyết định số 68/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Tuy Đức UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
37 67/QĐ-UBND Quyết định số 67/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Krông Nô UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
38 69/QĐ-UBND Quyết định số 69/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Song UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
39 70/QĐ-UBND Quyết định số 70/QĐ-UBND, ngày 15/1/2018 về việc ban hành kế hoạch sử dụng đất trên địa bàn huyện Đăk Mil UBND tỉnh 15/01/2018 Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
40 64/QĐ-UBND

Quyết định về việc ban hành Kế hoạch nâng cao Chỉ sô hiệu quả Quản trị và Hành chính công (Chỉ số PAPI) tỉnh Đắk Nông năm 2018

UBND tỉnh 12/01/2018 Cao Huy