Legislation code 1734/QĐ-UBND
Issuing date 31/10/2017
Published time 31/10/2017
Signer Trương Thanh Tùng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh
Subject Quyết định về việc phê duyệt Quy hoạch chi tiết phát triển thủy sản trên địa bàn huyện Tuy Đức giai đoạn đến năm 2020, định hướng đến năm 2030
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quy hoạch
File attach
Other legislation