Legislation code 23/2017/NQ-HĐND
Issuing date 14/12/2017
Published time 14/12/2017
Signer
Subject Quy hoạch xây dựng vùng tỉnh Đăk Nông đến năm 2035, tầm nhìn đến năm 2050
Agencies issued Hội đồng nhân dân tỉnh
Legislation type Nghị quyết
File attach
Other legislation