Legislation code 201/QĐ-UBND
Issuing date 03/02/2016
Published time 03/02/2016
Signer
Subject Phê duyệt đồ án Quy hoạch chung đô thị Nam Dong tỷ lệ 1/5.000, huyện Cư Jút tỉnh Đăk Nông đến năm 2030
Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation