Legislation code 661/QĐ-UBND
Issuing date 31/05/2012
Published time 31/05/2012
Signer Lê Diễn
Subject

Quyết định phê duyệt điều chỉnh quy hoạch chung xây dựng đô thị Đắk Mil đến năm 2030

Agencies issued UBND tỉnh
Legislation type Quyết định
File attach
Other legislation